Zapytanie ofertowe 1/2017/GW

W związku z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 projektu pn: Wdrożenie technologii produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej do pokrywania zniszczonych nawierzchni asfaltowych.

Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne

zapraszamy do składania ofert na Generalne Wykonawstwo przedmiotu zamówienia opisanego w załącznikach